Maandelijks archief: april 2016

Wethouder overhandigt vestingplan aan prins en generaal

Hedenochtend om 9:00 uur wreven enkele Gorkummers verbaasd de slaap uit de ogen, want daar verscheen plots een deftige koets voor Gorinchems oude statige stadhuis.
In deze koets waren in Gorinchem aangekomen, de stadhouder prins Willem III en de generaal-majoor der Infanterie en Artillerie, baron Menno van Coehoorn, tevens directeur-generaal der fortificatiën.

IMG_0494

De prins en de generaal waren voornemens om een inspectietocht langs de Hollandse Waterlinie uit te voeren. Zij hadden Gorinchem, als grootste vestingstad in de Hollandse Waterlinie, uitgekozen als startpunt van hun inspectietocht, welke tot aan Muiden aan de Zuyderzee gaat, het meest noordelijke punt van de Hollandse Waterlinie.

IMG_0497

Dit hoge gezelschap werd ontvangen door de burgemeester en de wethouder der fortificatiën van de vesting Gorinchem. Daarna verscheen het gezelschap op het balkon, waar de burgemeester, als goed symbolisch gebruik, de sleutel der stad overhandigde. Vanaf het balkon sprak de prins de toegestroomde bevolking kort toe.

IMG_0503

In verband met de oorlog met Frankrijk en het recent opdringen der vijand in de zuidelijke Nederlanden, uitte de wethouder der fortificatiën van de vesting Gorinchem zijn bezorgdheid over de staat van verdediging van de vesting en overhandigde aan de prins en de generaal een vestingplan ter verbetering van de vestingwerken.

IMG_0504

Ook werd aan de directeur der fortificatiën, generaal-majoor Menno van Coehoorn een plan voor de gewenste bewapening van de vesting overhandigt. Op dit plan staan wel 72 stukken geschut op de vestingwal ingetekend, terwijl er op dit moment maar 5 stukken geschut op de vestingwal staan opgesteld.

18444 MvC

Generaal-majoor Menno van Coehoorn overhandigde op zijn beurt zijn laatste werken op het gebied van de versterkingskunst en de Hollandse Waterlinie. De burgemeester en wethouder namen dan ook dankbaar deze laatste inzichten in de verdedigingskunst, in de vorm van twee lijvige boeken en een geschrift, in ontvangst.

IMG_0507

De prins gaf opdracht om onverwijld de verbetering der vestingwerken en bewapening van Gorinchem ter hand te nemen. De wethouder heeft vervolgens de boeken aan de Werkgroep Vesting Gorinchem overhandigd, om te controleren, of het uit te voeren vestingplan van Gorinchem aan de laatste inzichten van de verdedigingskunst voldoet.

Nieuwe vestingbouw op een natte of lage horisont

Vesterkinge des Vijfhoeks

Tot zover dit verslag van deze bijzondere gebeurtenis, op zomaar een zaterdagochtend in Gorinchem. De grote vesting Gorinchem heeft in haar bestaan al vele belangrijke personen uit de nationale en internationale geschiedenis, binnen haar vestingwal mogen ontvangen.

Met enige fantasie opgemaakt door de
Werkgroep Vesting Gorinchem

Advertenties

De Luisterpost; informatie gevraagd!

Garnizoen:
Het garnizoen van Gorinchem bestond tussen 1955 en eind 1967 voornamelijk uit een Radio Bataljon. Dit Radio Bataljon, wat als taak had, om het Russische radioverkeer af te luisteren, had daarvoor het voormalig militair instructielokaal aan de Vijfde Uitgang in gebruik.
Sindsdien heet dit gebouw “De Luisterpost”.
Koude Oorlog:
Zo deed de vesting Gorinchem mee in het voorfront van de Koude Oorlog. Dit was het begin van de moderne elektronische oorlogsvoering, welke dan nog in de kinderschoenen stond, maar tegenwoordig een hoofdrol speelt. Toen was dat voor Nederland ook allemaal nieuw en vooruitstrevend, er heerste dan ook een waas van geheimzinnigheid rond de Luisterpost. De Soldatenwal was verboden voor publiek. De activiteiten van het Radio bataljon waren topgeheim. We zijn dan ook nog geen foto’s uit die tijd, van het gebouw, of de antennes tegengekomen.
De Luisterpost
Informatie:
Wij zijn dan ook naarstig op zoek naar informatie, wie zich ook maar iets weet te herinneren, geeft niet wat, laat het ons weten, hier of per email vestinggorinchem@xs4all.nl of of info@vestinggorinchem.nl.

Wij hebben veel vragen, zoals:

– Wie is er tussen 1955 en eind 1967, hoe was de indeling/inrichting van de Luisterpost?
– Welke apparatuur werd er precies gebruikt in die periode?
– Waar stonden de antennes?
– Stonden er dan masten op het Glacis, of op het eilandje (Ravelijn)?
– Waren er daar allemaal verticale draden of hingen er meer horizontale?
– Werd er ook al richting gepeild in Gorinchem?
– En zo ja, wat voor antennes werden daarvoor gebruikt?
– Hoeveel ontvangststations waren er in de Luisterpost ingericht?
– Hoeveel personen waren er tegelijk werkzaam in de Luisterpost?
– Wat was de werkwijze, werden de berichten in de Luisterpost ook gedecodeerd of elders?
– Wat waren precies de activiteiten op fort Vuren?
– Werden er ook radiowagens gebruikt?
– Is er nog beeldmateriaal beschikbaar?
Enzovoort.

Wij horen het graag via deze website, of per email op vestinggorinchem@xs4all.nl of info@vestinggorinchem.nl.

Werkgroep Vesting Gorinchem
Hugo Ouwerkerk.
Racal RA17